دانلود مقاله آفت کش ها

دانلود مقاله آفت کشها

تعداد صفحات 15
آفت کشها عبارت ازمواد ويا مرکبات موادی اند که برای دفع , ازبين
بردن ويا کنترول آفت ,بشمول ناقلين امراض حيوانی وانسانی , حيوان
ويا نبات نا خواسته ايکه دراثنای نمو ويا بشکلی از اشکال توليد,
پروسس ,ذخيره , انتقال , مارکيتنگ غذا, اجناس زراعتی , چوب
ومحصولات چوبی ويا غذای حيوانی را متضرر ميسازد ويا بمنظور
کنترول حشرات به حيوان داده ميشود تمامآ بنام آفت کش ياد ميشود.اين
اصطلاح مواد کيمياوی را که برای تنظيم نموی نبات , ريختاندن
برگ , تبخير آب ,يکه کردن ميوه وموادی که غرض جلوگيری
محصولات زراعتی از خراب شدن وبوسيدگی دراثنای ذخيره و
انتقالات استعمال ميشود نيز دربر ميگيرد.
ويا آفت کش ها عبارت از مواد بيولوجيکی , فزيکی ويا کيمياوی
ميباشند که برای ازبين بردن نباتات و حيواناتيکه برای انسانها مضر
اند استعمال ميگردند.

RIAL 20,000 – خرید