دانلود مقاله بررسی اثر محافظتی ویتامی نهای A و C ، E بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبو لهای قرمز موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون

دانلود مقاله بررسی اثر محافظتی ویتامی نهای A و C ، E بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در گلبو لهای قرمز موش صحرایی مواجهه یافته با سم دیازینون

چکیده
سابقه و هدف : دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که برای کنترل آفات در مزارع کشاورزی و باغات
استفاده می شود. دیازینون به آسانی از جدار ه روده، سیستم تنفسی و پوست جذب شده و در کبد به دیازکسون که سمی تر
است متابولیزه می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر دیازینون به صورت مزمن بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز
اریتروسیت موش صحرایی و تأثیر مصرف ویتامین های آنتی اکسیدانت می باشد.
مواد و رو ش ها: در این مطالعه از موش های صحرایی که به 9 گروه تقسیم شدند استفاده شد . گروه شاهد (نرمال سالین )،
500 و mg/kg ،100mg/kg به ترتیب با دوزهای ) A و C ، E 30 )، ویتامین های mg/kg) کنترل (روغن سویا )، دیازینون
400 ) و سه گروه دیگر ترکیبی از دیازینون و هر یک از ویتامین ها را با مقادیر ذکر شده به صورت داخل صفاقی به IU/kg
مدت 14 روز دریافت کردند . 7 روز بعد از آخرین تزریق حیوانات بیهوش شدند و یک میلی لیتر خون از قلب آ ن ها گرفته
شد. گلبول های قرمز خون جدا و لیز شد . از همولیزات برای سنجش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز استفاده شد .
گردید . سپس با آزمون های آماری کراسکال والیس و من ویتنی با سطح SPSS اطلاعات با استفاده از رایانه وارد نر م افزار
0 آزمون تفاوت بین گروه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. / معنی داری 05
و گروه های (p=0/ یافته ها: فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در گروه دیازینون نسبت به گروه کنترل ( 008
افزایش معنی داری داشته است. (p=0/ دیازینون + ویتامین ها نسبت به گروه کنترل ( 005
استنتاج: دیازینون منجر به افزایشتولید رادیکال های آزاد سوپر اکسید و در نتیجه استرساکسیداتیو می شود. احتمالا ویتامی نها
به عنوان آنتی اکسیدانت های غیر آنزیمی در کاهش سطح رادیکا لهای آزاد و احیاء آنزیم های آنتی اکسیدانت موثر واقع م یشوند.
واژه های کلیدی: دیازینون، سوپر اکسید دیسموتاز، استرس اکسیداتیو، ویتامی نهای A و C ، E

RIAL 40,000 – خرید