دانلود مقاله مباني طراحي و توسعه سيستمهاي اطلاعاتي انبار

دانلود مقاله مباني طراحي و توسعه سيستمهاي اطلاعاتي انبار

١ – مقدمه :
با بزرگ و پيچيده شدن سازمانها ، مشكلات و مسائل متفاوتي بروز مي كند و ارتباط ، همكاري و هماهنگي
بين بخش هاي سازمان از اهميت بيشتري برخوردار مي گردد . سازگاري و هماهنگي بين بخش ها نيز در گرو
شكل گيري سيستم هاي منسجم و يكپارچه اي است كه كليه اجزاء آنها در چارچوب استراتژي و اهداف از
پيش تعريف شده با يكديگر ارتباط صحيح و منطقي برقرار نمايند . يكي از بخش هايي كه در نقش حلقه
اصلي ارتباطات هر سازماني با ساير بخش هاي سازمان ارتباط دارد واحد انبار است ، به نحوي كه عملكرد
بهينه آن نيازمند نظارت و هماهنگي با كليه قسمت هاي سازمان است .امروزه رخدادهاي سيستم انبار صرفًا به
نگهداري و حفظ اقلام از زمان خريد تا زمان تحويل ختم نمي گردد، بلكه انبارداري شامل كليه فعاليتها و
رخدادهاي مرتبط با انبار گردان ، جمع آوري،تركيب ، نگهداري ، حفظ ، جابجايي ، تفكيك ، تخليه و
بارگيري است (١)
.مديريت انبار بايد تعداد ، نوع اندازه ، محل ، نحوه تحويل ، چگونگي تحويل ، زمان بندي
تحويل ، و … را به خوبي هدايت و برنامه ريزي نمايد . هر يك از عوامل مذكور به گونه اي مي تواند بر
اندازه هر موجودي ها و روشهاي نگهداري كالا اثر بگذارد و روابط متقابل و پيچيده اي را با ساير بخش هاي
سازمان به وجود آورد.

رایگان – خرید