دانلود مقاله مديريت دانش(آشكار-ضمني) و فنآوري اطلاعات

دانلود مقاله مديريت دانش(آشكار-ضمني) و فنآوري اطلاعات

چكيده
دانش به عنوان يك منبع استراتژيك و يك شايستگي كليدي براي سازمانها از اهميت
ويژه اي برخوردار است.
از اينرو امروزه براي استفاده صحيح از اين منبع پرمايه موضوع مديريت دانش در دستور
كار سازمانهاي پيشرو قرار گرفته است.
مديريت دانش بر سه موضوع اصلي يعني : انسان، ساختار و فنآوري تأكيد دارد و سعي
دارد تا با ايجاد ساختار مناسب و زيرساخت هاي تكنولوژيكي لازم در سازمان و با محور
قرار دادن انسان و آماد ه سازي او به عنوان دانشكاران با توليد و استفاده صحيح از منبع
دانش به اهداف سازماني دست پيدا نمايد . تا از اين طريق ضمن آماده سازي خود برا ي
گذر از عصر صنعتي به عصر دانشي ، بتواند سازماني بر پايه دانش را بنا گذارد.
در اين مقاله ابعادي از موضوعات مرتبط با مديريت دانش و نقش فنآوري اطلاعات در
اين ارتباط مورد كنكاش قرار م يگيرد.
ساختار اين مقاله تشكيل شده است از:
كليات: كه در آن ضمن بيان جايگاه دانش در سازمان دانش به عنوان يك منبع معرفي
مي شود.
مديريت دانش : ارائه تعريف اجمالي از مديريت دانش و سطوح مختلف آن مطالب اين
بخش را تشكيل مي دهند.
مديريت زنجيره داده، اطلاعات و دانش : در اين بخش از مقاله جايگاه، نقش و نحوه
مديريت داده و اطلاعات و دانش تبيين مي گردد.
مديريت دانش ضمني، دانش آشكار : در اين قسمت ضمن معرفي اجزاء دانش (شامل
دانش صمني – آشكار ) ، اجزاي مدل نوناكا – تاكوچي كه نحوه و فرآيند تبديل اين دو
نوع از دانش را به يكديگر مطرح م ينماييد مورد بررسي قرار م يگيرد.
و در پي آن نقش و نحوه استفاده از فناوري در اين فرايند به بحث گذاشته م يشود.
بخش آخر مقاله به جم عبندي مطالب ارائه شده اختصاص يافته است.

رایگان – خرید