دانلود مقاله مسمومیت با داروهاي قلبی عروقی و مواد شوینده

دانلود مقاله با لینک مستقیم

مسمومیت با داروهاي قلبی عروقی و مواد شوینده

دسته بندي داروهاي قلبی عروقی
داروهایی که براي مقابله با بیماريهاي قلبی عروقی مورد استفاده هستند، در 6 گروه قرار میگیرند:
1. داروهاي ضدآریتمی: این داروها، خود در 4 گروه تقسیم بندي میشوند:
که خودشان سه زیرگروه دارند: I داروهاي بلاك کننده کانال سدیم یا کلاس 
Propafenone مثل I C کلاس ،Lidocaine مثل I B کلاس ،Quinidine مثل I A کلاس
Propranolol مثل II داروهاي بلاك کننده رسپتور بتا یا کلاس 
Amiodarone و Sotalol مثل III داروهاي بلاك کننده کانال پتاسیم یا کلاس 
Diltiazem و Verapamil مثل IV داروهاي بلاك کننده کانال کلسیم یا کلاس 
2. داروهاي گروه دیگوکسین یا همان دیژیتالها
3. داروهاي ضد فشارخون
4. داروهاي وازوپرسور (تنگ کننده عروق)
5. داروهاي وازودیلاتور (گشادکننده عروق)
6. داروهاي پایین آورنده چربی خون

RIAL 20,000 – خرید