دانلود مقاله مهندسي مجدد و فناوري اطلاعات

دانلود مقاله مهندسي مجدد و فناوري اطلاعات

چكيده
مفهوم سازماندهي دوران سالهاي ١٩٩٠ ميباشد. اما پايههاي آن متكي بر فلسفههاي پيشين (BPR) مهندسي مجدد
و نظام مديريت سيستمي (CI) و بهبود مستمر (TQM) بهبود و ارتقاء عملكرد نظير مديريت كيفيت فراگير
ميباشد. صاحبنظران بزرگ مديريت نظير آقايان ادوارد دمينگ، جوزف جوران اين فلسفهها را در نظام مديريت
ژاپني پايهريزي كردند و حاصل آن پيشرفت عظيم ژاپن در عرصههاي تحول بعد از جنگ جهاني شد. مسير پيش
بوده MII زيمنه مهندسي مجدد طرح مطالعاتي مديريتي در دهه ٩٠ در دانشگاه انستيتوي تكنولوژي ماساپوست
است. مايكل همر نخستين نظريهپردازي است كه مفهوم مهندسي مجدد را مطرح كرد. در مجلههاي وارد بيزينس
رويو در سال ١٩٩١ مهندسي مجدد را به جهان دانش مديريت معرفي كرد. سپس كتاب مهندسي مجدد پارلمان
(منشور انقلاب سازماني) را با كمك جيمز چمپي نوشت و مهندسي مجدد را در قالب يك تئوري تشريح كرد.
(تدبير، مجله تخصصي مديريت، شماره ١٠٩ ، ص ٦٤ ) در اين سالها دو نفر به نامهاي همر و ديونپورت كه هر دو
بودند توانستند از خلال مباحث مربوط به تكنولوژي اطلاعاتي مفهوم Index Group عضو شركت مشاورهاي
به كار Mutual benfit life , Ford مهندسي مجدد را استخراج كنند. آنها اين ايده جديد را در دو شركت مهم
بستند. حاصل ايجاد اصلاحاتي بنيادي و ريشهاي در برخي فرآيندها و افزايش چشمگير در ميزان عملكرد بود. اين
دو نفر در سال ١٩٩٠ طي دو مقاله مجزا به شرح و بسط مفهوم مهندسي مجدد پرداختند. اين مقالات با
عكسالعمل مثبت رو به رو شدند. و مورد استقبال قرار گرفتند. ظرف مدت كوتاهي اين فلسفه جديد ايجاد
تغييرات سازماني فراگير به عنوان يكي از خدمات خود كردند.
كمي بعد هنگامي كه ساير شركتها در يافتن مفهوم مهندسي مجدد تا چه اندازه موفقيت ايمنواست درصدد برآمدند
تا پروژههاي پيشين درباره تغييرات سازماني را نيز در قالب اين رويكرد جديد بازسازي كنند.
مطالعات و بررسيهاي به عمل آمده بيانگر آن است كه بيش از يك دهه از تدوين اكادميكي اين نظريه نميگذرد و
به شدت در جهان مطرح شده و به عنوان يكي از بحثهاي داغ سازماندهي مطرح ميباشد. جديدترين بررسيهاي
به عمل در خصوص تكامل اين نظريه حاكي از آن است كه از شدت مباحث داغ اوليه آن كه حكايت از تغيير
بنيادي و انقلابي داشته كاسته شده و مؤلفههاي ديگر اين نظريه از جمله فرآيند به عنوان مهمترين نمود مهندسي
دوباره مطرح ميباشد.

رایگان – خرید