دانلود مقاله نقش فناوري اطلاعات در اجرا و استقرار آن

دانلود مقاله نقش فناوري اطلاعات در اجرا و استقرار آن

۱- خلاصه
مهندسي مجدد فرآيند يك ابزار نافذ اما چالشي براي تغيير سازمانها به منظور بهبود ريشه اي در همه جنب ههاي عملكرد آنها مي باشد. فناوري
اطلاعات ٢ يك نقش مهم بعنوان محرك ٣ يا محدود كننده ٤ اجراي مهندسي ايفا مي كند. اين مقاله نقش فناوري اطلاعات را در مهندسي مجدد
تشريح مي كند. نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد اتوماسيون ٥ فرآيندهاي كاري نيست. فناوري اطلاعات با سوق دادن سازمان به سوي
مهندسي مجدد ، بعنوان يك محرك ايفاي نقش مي نمايد. فناوري اطلاعات اجازه مي دهد سازمان فرآيندهاي كسب و كار را با كارايي بيشتر
انجام دهد. همچنين اگر زيرساختارهاي فناوري اطلاعات در سازمان ناكافي و غيرمنعطف باشد آن مي تواند متوقف كننده مهندسي مجدد باشد.
امكانات زيرساختارفناوري اطلاعات شامل هر دو جنبه فني و تخصصهاي م ديريتي آن است كه خدمات فيزيكي معتبر و ارتباطات الكترونيكي
گسترده را از درون و بيرون سازمان فراهم مي آورد.
واژه هاي كليدي: مهندسي مجدد فرآيند، فناوري اطلاعات، تفكرقياسي و زيرساختار

 

RIAL 5,000 – خرید